Rate this post

Phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 174/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức:

  • Kết toán Trưởng: Phạm Thị Bích Phượng
  • Phó phòng: Trần Thị Tuyết Nga
  • Nhân viên: 04 nhân viên

Tập thể nhân viên Phòng TC-KT TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Nhiệm vụ và chức năng:

  1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của đơn vị, lậpdự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức thực hiện;
  2. Tổ chức và quản lý chặt chẽ các nguồn thu theo quy định. Xây dựng định mức chi tiêu cho các hoạt động của đơn vị;
  3. Tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị;
  4. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản;
  5. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định;
  6. Tổng hợp số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tài chính của đơn vị;
  7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.