Rate this post

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TẠI TTYT HUYỆN TƯ NGHĨA

TT

Tên tài liệu

Tải về

1

Mẫu đề xuất sửa chữa, thay thế TBCNTT

Tải về

2

Một số mẫu dùng thanh toán theo TT107.2017

Tải về

3

Khai báo y tế (mẫu A5)

Tải về

4

Khai báo y tế (mẫu A4)

Tải về

5

Mẫu Kiểm tra thiết bị tin học

Tải về

6

Qui trình sửa chữa, thay thế thiết bị Tin học

Tải về

7

 

 

8

 

 

9