Rate this post

Khoa Khám bệnh – Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 179/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

– Trưởng khoa: Phụ trách BS Nguyễn Thị Quý Trâm

– Nhân viên: 10

Tập thể nhân viên Khoa Khám bệnh- TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh, người nhà người bệnh hoặc người đến liên hệ công việc khác;
  2. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chỉ định điều trị thích hợp sau khi thăm khám xác định mức độ bệnh, kê đơn thuốc về nhà điều trị và theo dõi ở tuyến y tế cơ sở hoặc lập hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú, làm hồ sơ bệnh án vào viện điều trị nội trú, hoặc chuyển viện theo quy định;
  3. Tổ chức khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao;
  4. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa;
  5. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.