Rate this post

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS-Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 181/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

Trưởng khoa: Nguyễn Thị Uyển

Tập thể nhân viên Khoa KSBT & HIV/AIDS-TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Giám sát và quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh;
  2. Điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn;
  3. Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;
  4. Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;
  5. Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa phương;
  6. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn;
  7. Thực hiện báo cáo dịch theo đúng quy định;
  8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.