Rate this post

DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TƯ NGHĨA

TT
Tên xã
Số điện thoại
Cán bộ phụ trách
Email
1 Nghĩa Sơn 0949.714.541 YS. Đinh Văn Bình tytnghiason2013@gmail.com
2 Nghĩa Thọ 0975.245.467 BS. Phan Em tytnghiatho2013@gmail.com
3 Nghĩa Lâm 0166.895.3486 BS. Nguyễn Thị Duyên tytnghialam2013@gmail.com
4 Nghĩa Thắng 0976.577.565 BS. Hồ Thị Bích Ái tytnghiathang2013@gmail.com
5 Nghĩa Thuận 0976.504.771 NHSTH. Bùi Thị Thu Thủy tytnghiathuan2013@gmail.com
6 Nghĩa Kỳ 0905.975.770 BS. Nguyễn Văn Minh tytnghiaky2013@gmail.com
7 Nghĩa Điền 0905.338.774 BSCKI. Lê Quang Huynh tytnghiadien2013@gmail.com
8 Nghĩa Trung 0988.78.79.75 BS. Đồng Văn Thân tytnghiatrung2013@gmail.com
9 Nghĩa Thương 0976.041.738 YS. Lê Văn Tân tytnghiathuong2013@gmail.com
10 Nghĩa Phương 0905.848.304 BS. Nguyễn Văn Nhung tytnghiaphuong2013@gmail.com
11 Nghĩa Mỹ 0914.78.47.23 YS. Phạm Ngọc Thường nghiamy2013@gmail.com
12 Nghĩa Hiệp 0905.684.779 BS. Nguyễn Đằng tytnghiahiep2013@gmail.com
13 Nghĩa Hoà 0905.711.869 BS. Lê Hùng tytnghiahoa2013@gmail.com
14 TT La Hà 0918.454.439 BS. Nguyễn Thị Thúy Nhàn tytlaha2017@gmail.com
15 TT Sông Vệ 0919.3472.89 BSCKI. Đặng Quang Thoại tytsongve2013@gmail.com