Rate this post

 Phòng TC-HC Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 173/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức:

 • Trưởng phòng: BS Trần Liên
 • Nhân viên: 05 nhân viên

B. Nhiệm vụ và chức năng:

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, tham mưu cho Giám đốc hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch để thực hiện các mặt hoạt động của đơn vị:  y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng;
 2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch của đơn vị, báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo;
 3. Tổ chức đàotạo liên tục cho các CBCCVCNLĐ trong đơn vị và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên. Thực hiện chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị;
 4. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn của đơn vị;
 5. Tổ chức việc điều phối công tác giữa các khoa, phòng, trạm Y tế  trong đơn vị; giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị;
 6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước;
 7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định;
 8. Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên;
 9. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ; phương án khắc phục sự cố môi trường; phương án đảm bảo an toàn bức xạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện;
 10. Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị, đề xuất của các khoa phòng lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện;
 11. Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền;
 12. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy;
 13. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế;
 14. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mụcquy định của Nhà nước;
 15. Tổ chức học tập cho các thành viên trong đơn vị hoặc các đơn vị, bộ phận tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả;
 16. Triển khai công tác truyền thông giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức như: truyền thông trên loa đài của đơn vị, tờ rơi,băng rôn, áp phích, ô tô…. Báo cáo hoạt động công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Kiểm tra,chỉ đạo tuyến công tác truyền thông;
 17. Xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin,quản lý trang Web của đơn vị;
 18. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao