Rate this post

Sáng nay 25-11, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Minh Đan Bí thư Ban chấp hành đảng bộ – Giám đốc TTYT huyện Tư Nghĩa; Các đồng chí trong BCH Đảng bộ và toàn thể đảng viên tại Trung tâm .

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Phan Minh Đan nhấn mạnh, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII có tầm quan trọng vì các nghị quyết, quy định, kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị đồng chí Lê Tiên Phó Bí thư Đảng bộ báo cáo Nội dung cơ bản của Quy định gồm 4 điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy định 101-QÐ/TW (về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp) và Quy định 55-QĐ/TW (về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên) có tham chiếu các tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ được đề cập trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, nhất là Quy định số 90 – QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Đ/c Lê Tiên báo cáo hội nghị triển khai học tập,quán triệt NQTW8 của Đảng

Nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát: “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển.”.

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Minh Đan đánh giá cao tinh thần nghiêm túc học tập, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày của toàn bộ đảng viên tại Trung tâm.