Rate this post

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn– Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 186/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức:

– Trưởng khoa: Nguyễn Thị Minh Thu

– Nhân viên: 02

B. Chức năng và nhiệm vụ

 1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 2.  Xây dựngcác quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế, trình Giám đốc đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 3. Tham mưu việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn của đơn vị;
 4. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa;
 5. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn đơn vị;
 6. Giám sát việc quản lý chất thải của đơn vị;
 7. Giám sát mọi thành viên trong đơn vị thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng.Đảm bảo đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ;
 8. Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn;
 9. Chủ động phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

– Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ Khoa Xét nghiệm và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời;

– Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc;

 1.  Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong đơn vị;
 2. Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học; tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn;
 3. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn,giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị;
 4. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế;
 5. Tham gia cùng khoa Dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý;
 6. Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn;
 7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.