Rate this post

Phòng TC-HC Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 175/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

 • Trưởng phòng: CN. Lê Hồng Thái
 • Phó Phòng: CN. Phan Đình Thắng
 • Nhân viên: 09

Tập thể nhân viên Phòng TC-HC TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng – Nhiệm vụ:

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của đơn vị, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp và đào tạo nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện;
 2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định;
 3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện;
 4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong côngviệc có liên quan;
 5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đốivới mọi CBCCVCNLĐ và người bệnh trong đơn vị. Phối hợp với các khoa, phòng đề xuất với Giám đốc giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh;
 6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức,tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ;
 7. Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý, số điện thoại đường nóng của đơn vị. Tổng hợp và phân tích các vấn đề thắc mắc hoặc khen ngợi báo cáo Giám đốc;
 8. Lập kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị văn phòng, công cụ, dụng cụ thông dụng cho các khoa, phòng trong đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính. Định kỳ tổng hợp báo cáo Giám đốc đơn vị;
 9. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của đơn vị, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị;
 10. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn đơn vị;
 11. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị văn phòng của các khoa, phòng trong đơn vị;
 12. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị văn phòng của đơn vị;
 13. Quản lý các phương tiện vận tải của đơn vị. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định;
 14. Lập kế hoạch và tổ chức duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đơn vị;
 15. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện để sử dụng trong đơn vị;
 16. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh, xanh, sạch, đẹp. Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong đơn vị;
 17. Đảm bảo công tác an ninh trật tự,phòng chống cháy nổ. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong đơn vị;
 18. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc đơn vị duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô;
 19. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng;

20. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao