Rate this post

Khoa Y tế Công cộngTrung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 182/QĐ-SYT, ngày 23/01/2018 với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Tổ chức

Trưởng khoa:

Tập thể nhân viên Khoa Y tế Công cộng-TTYT  Y tế huyện Tư Nghĩa

B. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động; vệ sinh trường học; phòng, chống tai nạn thương tích; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý chất thải môi trường và phòng chống nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện;
  2. Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động; điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn;
  3. Lập hồ sơ vệ sinh sức khỏe lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động;
  4. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích;
  5. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn;
  6. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.