Rate this post

Lãnh đạo đương nhiệm tại Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
1. Bs.CKII. Đặng Văn Điểm – Giám đốc Trung tâm
Số điện thoại: 0986 878 239
Email: bsdangdiem@gmail.com

2. Ths.Bs Lê Tiên – Phó Giám đốc Trung tâm
Số điện thoại: 0914 189 186
Email: letien8171@gmail.com

3. Ths.Bs Trương Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Trung tâm
Số điện thoại: 0904 137 348
Email: truongngocthach062016@gmail.com