Rate this post

Về điều kiện hưởng quyền lợi tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

  1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:
  2. c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Như vậy, để được hưởng quyền lợi đối với người tham gia BHYT từ đủ 5 năm trở lên thì bạn cần đáp ứng điều kiện sau:

– Đã tham gia BHYT 5 năm liên tục;

– Khám chữa bệnh đúng tuyến.

– Có số tiền đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cộng dồn lớn hơn 6 tháng lương cơ sở ( Lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng, cụ thể 8.940.000 đồng ).

– Được cấp giấy chứng nhận không đồng chi trả trong năm.